Groene Chemie en Energie

jan 29, 2020 | Algemeen

Groene Chemie en Energie

Noord-Nederland wordt gekenmerkt door de grootschalige productie van (duurzaam opgewekte) energie en verwerking van groene grondstoffen (wind, biomassa). Daarnaast vormen de aanwezigheid van het sterke chemie- en energiecluster en de zeehavens in de Eemsdelta een geschikte basis voor een transitie naar hernieuwbare grondstoffen als geleidelijke vervanging van aardolie producten.

De ontmanteling van de NAM locaties biedt daarnaast nieuwe kansen voor de regio en er is een grote behoefte van dorpen om ‘van het gas af’ te komen. Ook werken de gezamenlijke overheden (12 gemeenten, 1 provincie en 2 waterschappen) samen als een RES regio waarin een gezamenlijk bod gedaan wordt voor de opwekking van elektriciteit en warmte voor de gebouwde omgeving. Kortom: er liggen volop kansen in de regio.

Het programma Groene Chemie en Energie richtte zich in 2019 op twee sporen:

Groene Chemie: de Sustainable Industry Challenge

Economic Board Groningen heeft het initiatief genomen voor de Sustainable Industry Challenge – Chemport Europe edition, een grote pitch wedstrijd waarbij (inter)nationale scale-ups uitgedaagd werden om met innovaties te komen voor uitdagingen van de regionale chemie- sector. Het doel van de wedstrijd was om bedrijven te interesseren voor de regio en een dynamiek te creëren die positieve impact heeft op de bedrijvigheid in de Chemport Europe regio. In 2019 zijn alle voorbereidingen getroffen en is de samenwerking gezocht met een aantal partners: Chemport Europe, Campus Groningen, NOM, Groningen Seaports, Provincie Groningen en Provincie Drenthe.

Meer dan 200 innovatieve bedrijven vanuit de hele wereld hebben zich aangemeld met innovaties voor deze wedstrijd. Na een intensieve selectie zijn 40 bedrijven uit 13 verschillende landen geselecteerd en uitgenodigd voor het tweedaagse finale-event in Noord-Nederland in januari 2020. In 2020 wordt bekeken welke partners en bedrijven uit de regio inhoudelijk in verbinding kunnen worden gebracht met de ruim 200 innovatieve bedrijven die hun interesse hebben getoond in onze regio. Dit doen we om het contact met deze groep zo breed mogelijk vast te houden en te benutten voor spin-off effecten van de wedstrijd.
Lees meer op www.sustainableindustrychallenge.com

Energie

EBG wil toegevoegde waarde creëren voor de lokale economie en dorpsgemeenschappen, middels projecten die de energietransitie versnellen. De ontmanteling van de gas locaties biedt kansen voor onze regio, EBG wil graag als onafhankelijke partij ervoor zorgen dat deze kansen een meerwaarde hebben op zowel economisch als sociaal vlak. In 2019 zijn de mogelijkheden voor deze rol verkend en zijn er gesprekken gevoerd met dorpscoöperaties, energiecoöperaties en gemeenten.

Aanjager duurzame energie pilots

Gezien de beperkte tijd en middelen kan EBG het verschil maken door te financieren in de ‘proof of concept-fase’. Daar waar anderen risicomijdend gedrag vertonen bij financieringen of het verlenen van subsidies, kan EBG zich hier juist onderscheiden. EBG wordt daardoor een waardevolle aanjager van innovatie door pilots te stimuleren op het gebied van duurzame energie, met als einddoel het versterken van de regio in termen van werkgelegenheid, vestigingsklimaat en bedrijvigheid – en daardoor ook het leefklimaat.

Chemport Industry Campus

Economic Board Groningen had tot en met 2018 een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Chemport Industry Campus: een plek voor het op grote schaal testen en ontwikkelen van duurzame chemische producten en processen. Begin 2019 is het initiatief hiervoor overgedragen aan de Provincie Groningen.

Groene Chemie en Energie in de media (een greep uit de berichten)