Schoolbesturen Kansrijke Groningers intensiveren samenwerking met lokale politiek

apr 17, 2019 | Algemeen

Wethouders en schoolbestuurders bespreken gezamenlijke strategie onderwijs

Wethouders Bé Schollema (Delfzijl, Appingedam en Loppersum), Erik Drenth (Midden-Groningen) en Kristel Rutgers (Het Hogeland) gingen deze week in overleg met het bestuur van Kansrijke Groningers en de aangesloten schoolbesturen. Het overleg vond plaats in het Theda Mansholtcollege, vmbo-school in Delfzijl. Kansrijke Groningers is het samenwerkingsverband waarbij inmiddels àlle schoolbesturen uit Noord- en Midden-Groningen en tientallen noordelijke bedrijven zijn aangesloten. De wethouders, bestuur Kansrijke Groningers en schoolbesturen hebben de koers en strategie van Kansrijke Groningers besproken. Eén van de conclusies was dat betrokkenheid vanuit de politiek en andere partijen een voorwaarde is om het onderwijs aan leerlingen in deze regio verder te versterken en te zorgen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Kansrijke Groningers wordt ondersteund door Economic Board Groningen (EBG).

Werk in de regio

Voorafgaand aan het overleg met de schoolbesturen maakten de wethouders kennis met de werkgroepen van Kansrijke Groningers. Een van de doelstellingen van Kansrijke Groningers is om leerkrachten, jongeren en hun ouders te laten zien welke carrièremogelijkheden er zijn in Noord- en Midden-Groningen. Geert Bijleveld, bestuurslid van Kansrijke Groningers, vertelde over de plannen om leerlingen te interesseren en inspireren voor werk in de regio. Samen met bedrijven in de regio is een eerste aanzet gedaan voor een database met activiteiten voor leerlingen, zoals een bedrijfsbezoek of stage. Daarnaast ontwikkelt Kansrijke Groningers een virtual reality experience waarmee leerlingen verschillende beroepen en bedrijven in de regio kunnen verkennen en beleven.

Van strategie naar praktijk

“We zijn erg blij met de betrokkenheid van de lokale politiek en de schoolbestuurders,” zei Hans van der Molen, belangenbehartiger bij Kansrijke Groningers. “Als we onze doelstellingen willen realiseren dan hebben we draagkracht en draagvlak nodig in de scholen en van onze omgeving: gemeenten, provincie en ondernemers, om ervoor te zorgen dat leerlingen profiteren van een rijk aanbod van activiteiten.” Na een korte introductie gingen de schoolbestuurders en wethouders in kleinere groepen met elkaar in gesprek over de koers en strategie van Kansrijke Groningers aan de hand van vier stellingen. Aan het eind van de middag werd geconcludeerd dat het betrekken en enthousiasmeren van leerkrachten, docenten, ouders en ook leerlingen een belangrijk aandachtspunt is.

Samenwerken en kansen benutten

De wethouders en andere betrokkenen vanuit gemeenten, instellingen en bedrijven worden bij de activiteiten van Kansrijke Groningers betrokken door hen op thema uit te nodigen voor overlegmomenten en events. Bé Schollema, wethouder Loppersum (vertegenwoordigt Delfzijl,  Appingedam en Loppersum): “Ik vind het belangrijk dat politiek en inwoners samen kansen benutten om de leefbaarheid in onze regio te vergroten. Het meedenken en laten zien wat deze regio allemaal te bieden heeft: je kunt hier niet jong genoeg mee beginnen.”

Onderwijs in digitale geletterdheid voor àlle leerlingen

In opdracht van Economic Board Groningen (EBG) vond in het schooljaar 2017/2018 een pilot ‘digitale geletterdheid’ plaats, waaraan scholen uit het aardbevingsgebied hebben meegedaan. EBG heeft de coördinatie van dit onderwijsproject overgedragen aan de Vereniging Kansrijke Groningers. In september 2018 is gestart met het onderwijsprogramma digitale geletterdheid, waar alle aangesloten scholen van Kansrijke Groningers aan deelnemen. Hiermee krijgen 20.000 leerlingen in Noord- en Midden Groningen les in digitale geletterdheid. Leerkrachten en docenten worden getraind om de lessen te geven. De eerste vier jaar wordt het onderwijsprogramma gefinancierd door EBG, gemeenten en provincie leveren ook een bijdrage. Het programma wordt uitgevoerd door Basicly. In de zomer van 2019 wordt in elke gemeente een event georganiseerd om de resultaten tot nu toe te presenteren. Burgemeesters en wethouders worden hierbij ook uitgenodigd.

Vereniging Kansrijke Groningers

In november 2018 is de vereniging Kansrijke Groningers opgericht, een samenwerkingsverband van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, en meerdere noordelijke bedrijven. Inmiddels zijn alle 22 onderwijsbesturen uit Noord- en Midden Groningen lid. Leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders,  bestuurders en bedrijven werken samen aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en / of onderwijsprogramma’s. Ondernemerschap, techniek, ICT, loopbaanontwikkeling en verhogen ambitieniveau zijn hierbij belangrijke thema’s. Kansrijke Groningers wordt gesubsidieerd door de zes aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Het grootste bedrag (3,5 miljoen euro) komt van Economic Board Groningen (EBG) die duurzame werkgelegenheid en bedrijvigheid in de provincie wil bevorderen.

Lees meer op de website van Kansrijke Groningers.

Lees meer over de Onderwijsprogramma’s van EBG